Archívum 2013

8. Téli Ásványtudományi Iskola, Balatonfüred, 2013. január 18-19.
az MTA Geokémiai, Ásvány- és Kőzettani Tudományos Bizottságának Nanoásványtani Albizottsága és az MFT Ásványtan-Geokémiai Szakosztálya közös rendezvénye
Kiemelt téma: Ásványok és az idő
Péntek
10:30 10:35 Pósfai Mihály Köszöntő  
10:35 11:00 Dódony István Kristályszerkezetek dinamikája Egy „standard” kristály-szerkezetvizsgálat 0,01-0,02 Å „pontossággal” lokalizálja/rögzíti a tömegpontokat (atomokat). Ez az érték konfliktusban áll a kvantumkémia és a spektroszkópia eredményeivel, a tömegpontok állandó mozgásban vannak. Az előadás nem adja meg a konfliktus feloldását, csak exponálja.
11:10 11:35 Németh Tibor Ciklikus nedvesítés-szárítás hatása duzzadó agyagásványokra Az előadás laboratóriumi nedvesítési-szárítási kísérletek eredményeit mutatja be. Ciklikus nedvesítési-szárítás után vizsgálja a duzzadó agyagásványok átalakulását, valamint tulajdonságaik (duzzadóképesség, szorpciós képesség) megváltozását. A fémion-adszorbeált montmorillonitok kristálymérete csökken és kémiai összetétele változik a folyamat során. A szorpciós képesség jelentősen csökken K-szmektitek esetében. A ciklusok számának növekedésével egyes nehézfémek stabilan megkötődnek a szmektitekben.
11:45 12:10 Kovács István, Jannick Ingrin, Pintér Zsanett, Szabó Csaba Hidrogén diffúziójának vizsgálata olivinben Olyan olivinkristályban vizsgáltuk a "hidrogén" diffúziójának a sebességét, amelynek a szerkezetébe az infravörös spektrumok alapján a "hidrogén" változatos kristálytani helyekre épül be. Az inert atmoszférában, magas hőmérsékleteken, különböző időtartamban lefolytatott kísérletek után vizsgáltuk az eredeti infravörös spektrumokon megfigyelt, jellegzetes elnyelési sávok intenzitásának változását. A kísérleti hőmérséklet és időtartam figyelembevételével meghatároztuk a diffúziós együtthatókat, ezek az előzetes eredmények alapján nem mutatnak jelentős eltérést a különböző helyettesítések esetében.
12:20 12:40 Embey-Isztin Antal Rövid életű izotóprendszerek jelentősége a Föld kialakulásának megértésében Az előadás a 182Hf-182W, 146Sm-142Nd, 107Pd-107Ag és a 129I-129Xe izotóprendszereket tárgyalja a magképződés, a korai magmás differenciáció, a kigázosodás időbeli lefolyásának tisztázása érdekében.
12:50 15:00 Ebédszünet
15:00 15:25 Demény Attila Különböző léptékű éghajlati változások, időjárási jelenségek megőrződése cseppkövekben és kagylókban A paleoklimatológiai vizsgálatok alapja a megbízható korhatározás. A múltban fennállt klímaviszonyokra fontos információt nyújtó geokémiai adatok csak pontos kormodellek ismeretében értelmezhetőek. Az előadás U/Th sorozatos módszerrel vizsgált cseppkövek és C-14 korhatározási módszerrel elemzett üledékszelvényekből származó kagylók adatait mutatja be. A vizsgált klímaváltozási események az évtizedes változásoktól a holocén nagy részét lefedő időszakig terjednek.
15:35 16:00 Kele Sándor Recens travertínók stabilizotópos vizsgálata a paleohőmérsékleti számítások
pontosítása céljából
A recens travertínók ásványos és stabilizotópos összetételének vizsgálata fontos információkat szolgáltathat a képződés során lejátszódó izotópfrakcionációs folyamatokról. Az előadás a legfontosabb magyar, török és olasz, jelenleg is képződő travertínóképződményeken végzett vizsgálatok eredményeit mutatatja be, amelyek a paleohőmérséklet-számítások során használt egyenletek pontosítására adnak lehetőséget.
16:10 16:35 Harangi Szabolcs Milyen gyorsan? Kristálypép remobilizáció vizsgálata dácitos vulkáni rendszerekben Dácitos vulkánok esetében sokszor hosszú szunnyadó periódus után történnek a heves robbanásos kitörések. A kőzettani és geokémiai vizsgálatok alapján egyre inkább egy általánosnak vehető genetikai történet bontakozik ki, mégpedig egy hosszú életű, szolidusz hőmérséklethez közeli magmás kristálypép újraolvasztása és remobilizációja. Ez a folyamat különleges részletességgel őrződött meg a csomádi dácit kőzeteiben, ahol megmaradtak a mobilizált kristálypép darabkái, a felolvasztást okozó bazaltos magma kristályai, és az ásványok szöveti és geokémiai változékonysága alapján követhető, sőt kvantifikálható ez az esemény. A remobilizácó időtartamának meghatározása kulcskérdés a vulkáni veszély értékelése szempontjából. A kutatások frontvonalában lévő diffúziós időlépték vizsgálatok arra utalnak, hogy egy ilyen folyamat akár néhány évtized alatt is végbemehet, azaz egy látszólag inaktív vulkáni rendszer akár gyorsan feléledhet.
16:45 17:00 Kávészünet
17:00 17:20 Somlai János A földkéreg radioizotópjai mint az örök élet és a szerelmi potenciál elixírjei A földkéreg radioizotópjait megismerésüktől napjainkig használják (természetesen tévesen) a szexuális potenciál növelése és/vagy az egészség fenntartása érdekében. Az előadás ezeket az "alkalmazásokat" tekinti át.
17:30 17:55 Takács József Polarizált fény az ásványok, drágakövek azonosításában Az emberi szem nem tudja megkülönböztetni a polarizált fényt a természetes fénytől. A drágakövek, ásványok azonban igen. Két polarizációs szűrő, egy konoszkóplencse és néhány egyszerű fogás segítségével alapvető kristályoptikai információkhoz juthatunk - akár "terepen" is - a kő azonosításához.
Szombat
9:00 9:25 Pálfy József Nagy pontosságú cirkon U-Pb kormeghatározások a geológiai időskála kalibrációjában Az izotóphígításos termikus ionizációs tömegspektrometriát (ID-TIMS) alkalmazó U-Pb kormeghatározás ma a legmegbízhatóbb és legpontosabb radioizotópos módszer a földtörténet legnagyobb részének korolására. Fő célásványa a cirkon, amely gyakori akcesszórikus ásványa egyes vulkáni piroklasztitoknak, ezek viszont ősmaradványokkal is korolható tengeri rétegsorokban is előfordulhatnak. A geológiai időskála 2012-ben megjelent új kiadása a korábbiaknál pontosabban számszerűsíti a rétegtani határok korát, köszönhetően a módszer közelmúltbeli fejlesztéseinek és egyre szélesebb körű alkalmazásának.
9:35 10:00 Tim Jull Radiocarbon dating: basic assumptions and special effects The applications of 14C measurements based on the nuclide produced in the atmosphere are generally easy to interpret, as the 14C value at the time of initial incorporation to the material is established. Clearly, the initial assumptions of the 14C composition are important. Some types of samples, such sediments and lacustrine samples present special problems, since the basic assumptions can be different. These assumptions need to be treated carefully. I will discuss some of these effects and how they can be addressed.
10:10 10:30 Molnár Mihály Karsztrendszerek széndinamikájának vizsgálata C-14 módszerrel, a Baradla-barlang példáján keresztül Az általában rendkívül összetett karsztrendszerekben a szén különböző formáinak és forrásainak arányát, egymáshoz való viszonyát jól tanulmányozhatjuk izotópos módszerekkel. Egyik érdekes módszer erre a legritkább természetes szénizotóp, a radiocarbon (C-14) mérése, mely válaszokat adhat olyan, sokszor triviálisnak tűnő kérdésekre például, hogy milyen arányban vesz részt egy cseppkő formálódásában a felszíni biológiai szén és az "öreg" mészkő szene. Kideríthető, hogy a csepegő vízben, a barlangi levegőben vagy éppen egy barlangi patakból kiváló édesvízi mészkőben milyen eredetű szénformák dominálnak.
10:40 11:00 Kávészünet
11:00 11:25 Keresztúri Ákos A marsi vizek nyomában az ásványok alapján A Mars felszíni ásványai az egykori környezeti állapotok és változásaik nyomát őrzik - mégsem könnyű a bolygó múltját kiolvasni belőlük. Az előadáson elsősorban az ősi marsi víz ásványtani nyomait keressük, a bolygó általános ásványtani jellemzőit is bemutatva.
11:35 12:00 Keresztúri Ákos Ásványok és fejlődéstörténet: a Curiosity célpontjai és első eredményei A Curiosity rover egy olyan hegy méretű történelemkönyv mellett landolt a Marson, melynek "lapjain" eltérő ásványok mutatkoznak. A rover első eredményeit és a Gale kráterben lévő üledékek történetét tekintjük át az előadás keretében.
12:00 12:30 Diszkusszió