Archívum 2012

7. Téli Ásványtudományi Iskola, Balatonfüred, 2012. január 20-21.
az MTA Geokémiai, Ásvány- és Kőzettani Tudományos Bizottságának Nanoásványtani Albizottsága és az MFT Ásványtan-Geokémiai Szakosztálya közös rendezvénye
Blaha Lujza Hotel, Balatonfüred, Blaha Lujza u. 4.
Péntek
10:30 10:35 Pósfai Mihály Köszöntő  
10:35 11:05 Aleksander Rečnik, Nina Daneu Nanoscale determination of chemical triggers for twinning in minerals Measuring exact chemical composition of an interface or a boundary within a crystalline matrix is a key issue in materials science. Common TEM techniques for analyzing the interface composition include line profiling and spatial difference method. Both methods suffer from rather inaccurate estimation of the volume of analysis due to specimen thickness variations. To improve the poor accuracy and precision of these methods we have developed a new technique for accurate measurement of chemical composition of solids at the atomic scale. The method is based on acquiring EDS or EELS spectra with concentric electron probes (CEP).
11:10 11:40 Radnóczi György, Misják Fanni, Székely Lajos, Barna Péter Spinodális szétválás és nanokompozitok kialakulása vékonyrétegekben Az előadás ismerteti a spinodális szétválás termodinamikai feltételeit, elektronmikroszkóppal feltárható szerkezeti ismérveit és két példán (Cu-Ag és TiN-AlN) bemutatja annak megvalósulását vékonyrétegek növekedése során.
11:45 12:00 Kis Viktória, Geszti Olga, Süle Péter, Kovács Zsolt, Sáfrán György Nanorészecskék nagyfeloldású elektronmikroszkópos vizsgálatának korlátai: kísérlet és szimuláció A méreteffektus következtében a nanokristályok számos fizikai tulajdonsága megváltozik. Előadásunkban a HRTEM-ben mért rácsparaméter-változást vizsgáljuk, illetve a mérések pontosságát elemezzük a nanorészecske orientációjának és a mikroszkóp leképezőrendszerének függvényében.
12:05 12:30 Ábrahám Péter Csillagkitörések tüzében keletkeztek az üstökösök kristályai? Régóta megoldatlan kérdés, hogyan kerülhettek a rendkívül forró hőmérsékleten keletkező apró szilikátkristályok a Naprendszer hideg, külső peremvidékén kialakuló fagyos üstökösökbe. Valószínűleg ezek a kristályok amorf szilikátszemcseként kezdték életüket, ugyanabban a gáz- és porfelhőben, amelyből Naprendszerünk is kialakult. Egy fiatal, a korai Naphoz hasonló csillagnak a NASA Spitzer Űrtávcsövével végzett megfigyelései most azt sugallják, hogy a csillag néhány hónapig tartó kitörései során is végbemehet a kristályosodás.
13:00 15:00 Ebédszünet
15:00 15:25 Balázsi Csaba Nano-hidroxiapatit csontpótlóanyagok fejlesztése tojáshéjból Magyar tojáshéjból állítunk elő nano-hidroxiapatit alapú bioaktív csontpótló anyagot. Nanotechnológiai, környezetvédelmi és orvosi szempontokat is figyelembe véve, a tojáshéj fontos, csontpótlásra is alkalmas nyersanyagnak bizonyult. In vitro, in vivo és humán klinikai példák bizonyítják, hogy az általunk előállított biogenikus nano-hidroxiapatit korszerű orvosi kerámia.
15:30 16:00 Haas János, Budai Tamás Rejtelmes dolomit ̶ dolomitképződés-dolomitosodás A dolomitkutatás több mint 200 éves múltra tekinthet vissza, mégis, a dolomit képződésének számos kérdése máig nem tisztázott. Az előadás célja a legfontosabb nemzetközi kutatási eredmények és a még fennálló, intenzív kutatás alatt álló problémák áttekintése, a genetikai modellek bemutatása és kritikai értékelése, valamint a legfontosabb dolomitfajták sajátosságainak, képződési körülményeinek áttekintése, lehetőség szerint hazai példákkal illusztrálva.
16:05 16:25 Viczián István Egyszerű példák fázisdiagramok használatára üledékes ásványok keletkezési körülményeinek vizsgálatában Az ásványok vizes oldatokban való stabilitását kifejező diagramok használatára 3 egyszerű példát mutatok be:
1. magnezit és Mg-klorit mecseki alsó-triász evaporitos kőzetekben,
2. kaolinit a beremendi alsó-kréta mészkő hasadékaiban,
3. Mg-kalcit kiválása a Balatonban.
16:30 16:45 Varga Andrea, Raucsik Béla, Bajnóczi Bernadett Mikroszkópi módszerek alkalmazása korai diagenetikus folyamatok feltárására egy permi karbonátos paleotalaj példáján Az előadás a permi Korpádi Homokkő Formációban (Tiszai Egység) megjelenő karbonátos paleotalaj („calcrete”) mikroszöveti és ásványos összetételi jellegeit mutatja be. Felhívja a figyelmet a pedogén és a freatikus folyamatok szerepére az egykori üledékképződési környezet rekonstrukciójában.
16:50 17:10 Kávészünet
17:10 17:25 Berkesi Márta, Guzmics Tibor, Szabó Csaba, Jean Dubessy, Pintér Zsanett, Káldos Réka, Munjae Park Köpenyfluidzárványok kutatása mikro- és nanométeres léptékben - a nagyfelbontású Raman spektroszkóp és a fókuszált ionsugaras technika (FIB-SEM) alkalmazásának előnyei Öt földrészről gyűjtött, felső-köpeny xenolit minták fluidumzárványainak legújabb vizsgálati eredményét mutatjuk be. A fluidumzárványok különböző fázisai (leányásványok, folyadék és gáz), komponensei (pl.: CO2, H2O, N2, SO2, H2S) és azok relatív összetétele meghatározására a Raman mikrospektroszkópot a fűthető-hűthető tárgyasztallal kombináltan alkalmaztuk. A szilárd fázisokat fókuszált ionsugaras megmunkálással (FIB-SEM) tártuk fel. Mindezeknek köszönhetően lehetőség nyílt azoknak a fizikai folyamatoknak és kémiai reakcióknak a megismerésére, amelyek a fluidum és a felső-köpenyt alkotó kőzetek közötti kölcsönhatást okozták és összefüggenek a vizsgált terület földtani fejlődéstörténetével is.
17:30 18:00 Takács József A színek keletkezése drágakövekben A drágakő szépsége - és ebből következően értéke - nagymértékben függ a színétől. A szín a fény és a drágakő anyagának a kölcsönhatása során jön létre. Az előadás rövid áttekintést kíván nyújtani a színek keletkezésének különféle lehetőségeiről, a színváltásról, a pleokroizmusról, az optikai diffrakció következtében létrejövő különleges fényjelenségek okairól.
Szombat
9:00 9:45 Aleksander Rečnik Minerals of the lead-zinc ore deposit Mežica (Slovenia) A fully illustrated presentation about lead-zinc mine Mezica and its minerals, including a 10-min film on recent mineralogical explorations. The mine has more than 1000 km of tunnels and spans over almost 2000 meters in depth. It produced enormous quantities of wulfenite, which was so abundant that it was mined in the past even as a molybdenum ore. Wulfenite crystals from Mezica display an unusually low tetragonal pyramidal symmetry (I4) instead of the regular bipyramidal (I4/a) point group. As a result of hemimorphism, two new types of twins occur in Mezica.
9:45 10:00 Németh Norbert, Földessy János, Kupi László, Zajzon Norbert, Zelenka Tibor Cink- és ólomércesedés Rudabányán: egy felismert új paragenezis Az egykori vasércbánya területén folyó színesfémérckutatás keretében a Miskolci Egyetem Ásványtani és Földtani Intézete új kutatófúrásokból, kutatóárkokból és bányafalakról származó kőzetmintákon végzett vizsgálatainak eddigi eredményei azt mutatják, hogy cink- és ólomtartalmú ásványok feldúsulása két elkülöníthető paragenezisben alakult ki. A korábban ismert, és főleg galenitesnek, járulékosan szfaleritesnek leírt "baritos pátszegély" mellett létezik egy finomszemcsés sziliciklasztos üledékes kőzetanyaghoz kötött, sztratiform jellegű, korábbi szulfidos ércesedés is, ami a pátvasérctesteknél szélesebb elterjedésű lehet.
10:05 10:15 Tóth Erzsébet, Weiszburg Tamás Változások az azbeszt definíciójában Az azbeszt ipari alapanyagból 100 év alatt egészségünk közellenségévé lépett elő, szálas szilikátásáványok gyűjtőneve. Megtalálható épített és természetes környezetünkben egyaránt. Bemutatjuk a jogi definíciókat, és azokat az új ásványtani ismereteket, amik e definíció módosítását sürgetik.
10:15 10:25 Hargitai Anna, Grozdics Tibor, Topa Boglárka, Tóth Erzsébet, Weiszburg Tamás Kárpát-medencei természetes azbeszt-előfordulások A három szakdolgozat keretében zajló kutatás célja a Kárpát-medencében előforduló felszíni azbeszt-előfordulások feltérképezése, esetleges környezeti kockázatuk értékelése. Bemutatja a főbb azbesztelőfordulásokat, úgy a természeteseket, mint a bolygatottakat (útbevágás, azbesztbánya). Az első vizsgálatok (levegő szálkoncentráció mérések) és megfigyelések alapján értékeli a hozzájuk köthető környezeti (egészségi) kockázatot.
10:30 10:50 Földvári Mária Az ásványok termogravimetriai rendszere és földtani alkalmazások (Könyvbemutató) A könyv kiemelt témakörei: az ásványokban lévő vizek típusai, termikus bomlási reakciók rendszere a kationok elektronegativitása alapján, korrigált bomlási hőmérséklet és jelentősége és alkalmazási lehetőségei, ásványtani atlasz, reakcióegyenletekkel és sztöchiometriai számításokkal.
10:50 11:10 Kávészünet
11:10 11:25 Váczi Tamás, Lutz Nasdala Cirkon újrakristályosodásának vizsgálata kisenergiájú elektronbesugárzás után Elektronsugaras mikroanalízis során a mintákat komoly energiamennyiség és elektronfluxus éri, de a végbemenő átalakulások vizsgálatáról kevés kvantitatív elemzést látni. Ez az előadás természetes úton sugárkárosodott cirkonmintákon végzett elektronbesugárzások után a minták kristályossági állapotát elemzi Raman-spektroszkópiai mérések alapján.
11:30 11.45 Kovács István, Udvardi Beatrix, Pintér Zsanett, Hidas Károly, Kutassy Lászlóné, Lendvay Pál, Zelei Tamás A sekély földköpenyben lévő olivinek víztartalmának újraértékelése a PULI adatbázis segítségével Az előadásban a kvantitatív infravörös spektrometriával kapcsolatos kihívások kerülnének terítékre és ezek egy lehetséges feloldása a PULI adatbázis segítségével. Bemutatásra kerül, hogy az eddigi olivin víztartalmára vonatkozó adatokat mennyire befolyásolja az, hogy milyen protokoll szerint lettek a spektrumok kiértékelve, és hogy ennek a bizonytalansága jóval meghaladja az analitikai hibát, amely ellehetetleníti, hogy az olivinek víztartalma alapján világos és megbízható trendeket kapjunk a földköpeny egyéb kémiai és fizikai paramétereivel.
11:45 12:00 Udvardi Beatrix, Kovács István, Mihály Judith, Szabó Csaba Aggregálódás nyomonkövetése kaolin és bentonit minták mikroaggregátumain Az ELTE TTK Kőzettan és Geokémiai Tanszék és a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézete együttműködésében (ELGI) nagy agyagásvány tartalmú bentonit (SWy-2, STx-1b) és kaolin (KGa-1b, KGa-2) minták mikroaggregátumain megfigyelhető bélyegeket követtük nyomon pásztázó elektonmikroszkóp (SEM) és gyengített totálreflexiós Fourier transzformációs infravörös spektrometria (ATR-FTIR) segítségével.
12:00 12:15 Pintér Zsanett, Kovács István, Berkesi Márta, Szabó Csaba, Mihály Judith, Németh Csaba A Fourier Transzform Infravörös spektrometria többrétû alkalmazása köpenyeredetû fluidum zárványokon és az azokat bezáró névlegesen vízmentes köpenyszilikátokon (Kameruni Vulkáni Vonal) A Kameruni Vulkáni vonalból származó köpenyxenolitok kiváló lehetőséget adnak a köpeny és az abban migráló fluidumok kölcsönhatásának tanulmányozásához. A célunk az FTIR vizsgálatokkal megismerni a kameruni köpenyszegmens víztartalmát, továbbá feltérképezni a fluidum zárványokban ismert víz és egyéb szilárd fázisok elhelyezkedését. A nagy felbontású FTIR térképezés során a fluidum zárványok falán kimutattunk amfibolt és csillámot (pargasit, flogopit). Ezeket a víztartalmú ásványfázisokat mikronos méretben más vizsgálati módszerrel nem tudtuk kimutatni.
12:25 12:40 Tompa Éva, Pósfai Mihály Gépjárműemisszióból származó korom részecskék fizikai tulajdonságai A gépjárművek által kibocsátott aeroszol részecskék a városi levegő legfőbb szennyezői közé tartoznak. A egyes járművek (főleg buszok) által kibocsátott anyag ökotoxicitása erősen változó. Atomi erőmikroszkóppal és elektronmikroszkóppal vizsgáltuk, van-e összefüggés az egyedi részecskék morfológiája, összetétele, szerkezete és a minták - mások által vizsgált - ökotoxicitása között.
12:45 12:55 Pósfai Mihály, Csákberényi-Malasics Dorottya, Kis Viktória, Aleksander Rečnik Vas-szulfidok baktériumokban és a laboratóriumban ̶ néhány újdonság 1. Mikrobiológus kollégáink egy új, szulfát-redukáló baktériumot izoláltak és tenyésztettek, amely a környezet kémiájától függően vagy vas-szulfid, vagy vas-oxid nanokristályokat választ ki a sejten belül. E kristályok elektronmikroszkópos vizsgálatában vettünk részt, az előadás röviden beszámol az eredményekről. 2. Kétféle anaerob kamrában szintetizáltunk vas-szulfidot: a tökéletesen oxigénmentes környezetben mackinawit, a rosszul záró, barkácsolt kamrában egy túlnyomórészt amorf, de félig-meddig rendezett "lepleket" is tartalmazó vas-szulfid képződött ̶ az eredmények a természetes közegben, szuboxikus-anoxikus üledékekben lévő vas-szulfidok képződésére is vonatkoztathatók.